DEFINITIVAT

DEFINITIVAT 2018

Tabel candidați înscriși la examenul de obținere a definitivării în învățământ, seria 2018  aici

Metodologie def. 2018

Calendar def. 2018

Fisa inscr. def. 2018

Fisa ev. insp. spec. la clasa

Pr. verbal insp. speciala

Grila evaluare portofoliu

Actele necesare înscrierii la examenul de obținere a definitivării în învățământ, seria 2018- descarcă aici

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ARHIVA DEFINITIVAT

REZULTATE la examenul de obținere a definitivării în învățământ (DUPĂ CONTESTAȚII), sesiunea 2017  aici 

REZULTATE la examenul de obținere a definitivării în învățământ, sesiunea 2017 -descărcați aici.

Contestațiile se depun la Liceul de Artă Margareta Sterian în 25 apr. (orele 10 – 20) și în 26 apr. (orele 8,30 – 14).

 

PROGRAMUL, REFĂCUT, DE COMPLETARE A DOSARELOR ȘI DE VALIDARE A DATELOR DIN APLICAȚIE, DEFINITIVAT 2017

Pentru fluidizarea finalizării etapei I de susținere a examenului și apoi de introducere a datelor în aplicație, va fi respectat următorul program, refăcut:

Pentru COMPLETAREA DOSARELOR, în perioada 27 – 30 martie, conducerea școlii trimite la serviciul perfecționare al Inspectoratului (prof. G. Enache), în dosare cu șină, următoarele documente:

 1. procesele-verbale pentru inspecțiile speciale, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ unde s-au desfășurat inspecțiile, împreună cu fișele de evaluare a activității didactice;
 2. Adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional;
 3. Adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului;
 4. Adeverință privind calificativul “Bine” sau “Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă, pentru candidații aflați pentru prima oară în situația efectuării stagiului de practică.

Pentru VALIDAREA DOSARELOR, candidații se prezintă personal la compartimentul informatizare al Inspectoratului, unde completează fișa generată de aplicație urmărind corectitudinea datelor înscrise în document, conform următorului program:

 • 31 martie: candidații profesori de română, matematică, istorie, geografie, biologie, fizică, chimie, religie, învățământ special;
 • 3 aprilie: candidații profesori în învățământul preșcolar și în învățământul primar;
 • 4 aprilie: candidații profesori de engleză, lb. franceză, ed. fizică, socio-umane, arte, discipline tehnice, informatică.
 Model adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional – descarcă aici

 

OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea Metodologiei de susținere a examenului de obținere a definitivării în învățământ (OMENCS nr.5087/2016). Descarc aici.

DEFINITIVAT, 2017

Ca urmare a modificărilor Metodologiei de susținere a examenului de obținere a definitivării în învățământ (OMENCS nr.5087/2016) prin OMEN nr. 3114/19.01.2017, în perioada 01.02.2017-14.02.2017 se vor desfășura următoarele activități, în condițiile respectării normelor legale în vigoare:

 • înscrierea, la unitățile de învățământ, a candidaților care solicită, în baza prevederile OUG 96/2016, susținerea probelor examenului național de definitivare în învățământ în sesiunea 2017;
 • transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora;
 • înregistrarea în aplicație a candidaților care susțin proba scrisă în sesiunea 2017;
 • înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere.

Candidații care au susținut pentru a treia oară examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2016, fără să promoveze, se pot înscrie la acest examen în sesiunea 2018, după efectuarea unui nou an de stagiu, în condițiile legii.

Probele examenului național de definitivare în învățământ (inspecțiile de specialitate, evaluarea portofoliului profesional și proba scrisă) se vor desfășura conform  termenelor prevăzute în Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016.

 

Candidații înscriși la examenul pentru obținerea definitivării în învățământ, seriile 2017 și 2018; vă rugăm să semnalați eventualele inexactități din tabele la serviciul perfecționare.

DEFINITIVAT, 2017, descărcați: aici.

DEFINITIVAT, 2018, descărcați: aici

COMPLETAREA ŞI VALIDAREA DOSARELOR PENTRU EXAMENUL DE OBŢINERE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2016, se va face conform următorului program:

 • 21 iunie, orele 10 – 16: candidaţii din municipiul Buzău;
 • 22 iunie, orele 9 – 16: candidaţii din oraşele Rm. Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele;
 • 23 iunie, orele 9 – 16: candidaţii din unităţile de învăţământ din rural;
 • 24 iunie, orele 9 – 14: candidaţii din unităţile de învăţământ din rural.

Pentru validarea dosarelor, candidaţii se vor prezenta personal la serviciul informatizare unde vor completa fişa de validare personalizată (atenţie la nume, CNP, disciplina examen, vechime, semnarea fişei).

Pentru completarea dosarelor, unităţile de învăţământ vor aduce la IŞJ (printr-un reprezentant al instituţiei de învăţământ sau prin candidaţi) , conform programului de mai sus, următoarele documente:

 • adeverinţă privind calificativul parţial pentru anul în curs;
 • adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului;
 • procesele-verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile speciale, şi fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă, anexate.

Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea tuturor actelor predate.

INSPECTOR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE,
             prof. G. Enache

 

 

DEFINITIVAT 2016

Programarea inspecţiilor speciale pentru obţinerea definitivării în învăţământ, seria 2016:

 

Tabelul cu situaţia actuală a cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2016 – descărcaţi aici.

 

Către,
      Toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din jud. Buzău,
În atenţia
       doamnei/domnului director,
       candidaţilor înscrişi la examenul naţional de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2016.
Având în vedere adresa MECŞ nr. 5666/20.11.2015, referitoare la metodologia de organizare a examenului naţional de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2016, vă comunicăm următoarele:
1. Examenul naţional de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2016 se desfăşoară în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin OMEN nr. 4802/2014, modificată şi completată prin OMECŞ nr. 5287/2015, conform calendarului aprobat prein OMECŞ nr. 5510/2015.
2. Disciplinele de examen sunt cele prevăzute în Centralizatorul aprobat prin OMECŞ nr. 5792/2015.
3. Programa de examen este cea aprobată prin OMECŞ nr. 5558/2015.
Toate documentele enumerate mai sus pot fi consultate pe site-ul IŞJ Buzău, secţiunea Perfecţionare.

Candidaţii vor depune până la data de 11 decembrie 2015, la secretariatul IŞJ Buzău o declaraţie pe proprie răspundere, conform modelului anexat, prin care confirmă că au luat la cunoştinţă de conţinuturile documentelor de mai sus, referitoare la participarea lor la examen (metodologie, calendarul examenului, disciplina solicitată conform Centralizatorului, programa de examen).

Model Declaratie – descarca aici

OMECS 5792/2015 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ – descarcă documentele:

OMECS-5792_20151 (3)

0_Centralizator-2016_cultura_generala

1_Centralizator-2016-cultura-generala

2_Centralizator-2016-cultura-generala

3_Centralizator-2016-cultura-generala

4_Centralizator-2016-cultura-generala

5_Centralizator-2016-invatamant-special

6_Centralizator-2016-discipline-tehnologice

7_Centralizator-2016-instuire-practica

8_Centralizator-2016-palate-si-cluburi

9_Centralizator-2016-palate-si-cluburi

ORDINUL MECS nr. 5558 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016; Anexa 2: lista discipline; Anexa 1: programe analitice – descarcati de pe link-ul:

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/23633

Calendarul activităţilor de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, seria 2016 (OMECS nr.5510/2015) – descărcaţi aici

 

Ordinul 5287/2015 privind modificările şi completările la Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, valabilă şi în anul şcolar anterior (OMEN nr. 4802/2014) – descărcaţi aici.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, valabilă şi în anul şcolar anterior (OMEN nr. 4802/2014) descărcaţi aici

 

Înscrierile pentru examenul de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2016, se fac până la 20 nov. a.c. respectând prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, valabilă şi în anul şcolar anterior (OMEN nr. 4802/2014).

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a definitivării, seria 2016 – descărcaţi aici

Fişa de înscriere la examenul de obţinere a definitivării, seria 2016 – descărcaţi aici

Certificate de acordare a definitivării în învăţământ,

seria 2015

În vederea completării certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ, seria 2015, vă rugăm să verificaţi corectitudinea datelor din tabelul ataşat şi să semnalaţi eventualele inexactităţi la serviciul perfecţionare; descărcaţi aici

Adeverinţe definitivat, 2015 – revenire

Adeverinţele de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2014 – 2015, se pot ridica de la secretariatul IŞJ Buzău; candidaţii se vor prezenta personal, cu cartea de identitate şi vor face o cerere de eliberare a adeverinţei în care se specifică motivul pentru care solicită eliberarea adeverinţei. Aceasta este valabilă până la eliberarea certificatelor de obţinere a definitivării în învăţământ.

 

Definitivat, 2015 – rezultate finale, după contestaţii. Descărcaţi aici

Definitivat, 2015 – Rezultatele la proba scrisă. Descărcaţi aici.

Contestaţiile la proba scrisă a examenului de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2015, se depun la Centrul de examen de la Liceul de Artă „Margareta Sterian” Buzău după următorul program: 14 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21.00; 15 iulie, până la ora 15.00.

Modelul de cerere pentru reevaluarea lucrării se află la secretariatul liceului.

Examenul de obtinere a definitivării în învăţământ, proba scrisă, se organizează pe 9 iulie la Liceul de Artă “Margareta Sterian” din Buzău. Accesul candidaţilor în central de examen se face în intervalul 8 – 8,45 pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. Proba scrisă începe la ora 10, iar durata de redactare a lucrării este de 4 ore.

Lista finală a candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2015; descărcaţi  aici

Validarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ, seria 2015, se face în perioada 8 – 15 iunie la IŞJ, compartimentul Informatizare; candidaţii vor aduce adeverinţe în care se precizează vechimea la catedră (în calitate de cadru didactic calificat) şi calificativul parţial obţinut în anul şcolar 2014 – 2015.

Definitivat 2015: metodologie, calendar, unităţi de învăţământ superior cu autorizaţie sau acreditare de funcţionare, programe de examen, modele de subiecte – descărcaţi de pe link-ul

http://definitivat.edu.ro/2015

Tabelul cu situaţia actuală a cadrelor didactice înscrise la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ, seria 2015. În coloana OBSERVAŢII sunt menţionate aspectele neclare, documentele cu care trebuie completate dosarele – descărcaţi: aici.

Revenim asupra solicitării de înlocuire a FIŞEI DE ÎNSCRIERE LA DEFINITIVAT care trebuie să fie cea din actuala metodologie:

Fişa de înscriere la definitivat 2015 are o configuraţie nouă (Anexa 1), poate fi descărcată aici . În dosarele deja depuse trebuie înlocuită fişa de înscriere cu cea nouă, postată aici.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivat  2015. Descărcaţi aici.

Fişa de înscriere la definitivat 2015 are o configuraţie nouă (Anexa 1), poate fi descărcată aici . În dosarele deja depuse trebuie inlocuită fişa de înscriere cu cea nouă, postată aici.

Vor fi îndosariate (dosare cu şină) numai documentele solicitate de metodologii, în ordinea prezentată aici.

Actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a definitivatului, 2015; descarcă aici.

Înscrierile şi depunerea dosarelor pentru definitivat 2015 şi pentru gradele didactice I şi II se conform metodologiilor valabile în anul şcolar anterior. Termen pentru depunerea dosarelor la IŞJ Buzău pentru definitivat: 15 oct. – 7 nov. 2015.

Adeverintele de obtinere a definitivarii in invatamant, seria 2014, se elibereaza la secretariatul ISJ Buzau incepand cu data de 11 august; titularii vor prezenta, pentru identificare, cartea de identitate.

DEFINITIVAT, seria 2014

Examenul pentru obtinerea definitivatului in invatamant, seria 2014, se organizeaza la Liceul de Arta „Margareta Sterian” Buzau, in 14 iulie. Accesul candidatilor in salile de examen se face in intervalul 8,00 – 8,45 in baza actului de identitate al candidatilor (CI valabila sau, in lipsa acesteia, pasaport valabil). Pana la data de 12 iulie 2014, la avizierul scolii se va afisa lista candidatilor admisi pentru a participa la proba scrisa, mentio                                                                                                                                                                                                              nandu-se disciplina de examen si repartizarea pe sali a candidatilor.

 

DEFINITIVAT, seria 2014

Lista finala a candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a definitivarii in invatamant; va rugam sa verificati inca o data corectitudinea datelor inscrise, in special denumirea disciplinei de examen si media obtinuta la inspectiile speciale.

Descarcati aici

 

TABELUL CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL PENTRU OBTINEREA DEFINITIVATULUI – 2014

Va rugam ca in urmatoarea saptamana sa va completati dosarele cu documentele mentionate la rubrica „Observatii”, acolo unde este cazul.

Descarcati aici

DEFINITIVAT

În conformitate cu Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012, pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)  calificativul parțial pentru anul școlar în curs: “Bine” sau “Foarte Bine”;

b)  cel puțin media 8 la inspecțiile speciale;

c)  stagiu efectiv de predare de cel puţin 1 an la catedră (sau ore de predare echivalente normei de 1 an).

 

Puteţi consulta Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS nr. 6193/2012  aici

Anexa 1 aici

Anexa 2 aici

Anexa 3 aici

 

ÎNSCRIERE DEFINITIVAT   2014 DESCĂRCAȚI    AICI

 

 

ARHIVA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cerere vizare acte studii

Descarcati aici

Important

Pentru echivalarea actelor de studii in limbile engleza, franceza, italiana si spaniola nu mai este nevoie de traducerea lor legalizata; este suficienta o copie simpla a acestora.

Informații utile pentru elevii care au studiat în străinătate și care solicită echivalarea studiilor efectuate

Elevii din tabelul de mai jos au obtinut echivalarea studiilor efectuate in strainatate. Secretariatele scolilor care au elevi audienti au obligatia sa ridice de la ISJ Buzau documentele de echivalare a studiilor.

Echivalari acte de studii – dosare complete

Descarcati aici

Echivalari acte de studii – dosare incomplete

Descarcati aici

În atenția conducerilor unităților de

învățământ!

 

Pentru operativitate în activitatea de echivalare a actelor de studii și pentru a evita purtarea pe drumuri a părinților elevilor veți avea în vedere constituirea dosarului la nivelul unității de învățământ în două exemplare, copie și original, dosarul original urmând  a fi transmis la ISJ Buzău.

Echivalarea studiilor se realizează în baza art. 69 din ROFUIP în vigoare la  data de 1.10.2009:

A. Pentru elevii care pot prezenta documente  școlare din străinătate:

Actele necesare pentru echivalarea studiilor preuniversitare, în ordinea:

 1. Dosar plic.
 2. Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor (se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile);
 3. Cerere aprobată de directorul şcolii sau liceului la care se solicită înscrierea;
 4. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate;
 5. Certificat al Examenului de Capacitate sau Testul Naţional de cunoştinţe (copie xerox) – dacă este cazul;
 6. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute – copie xerox după original şi traducere legalizată.
 7. Copie paşaport – paginile 1, 2, 3, 4;
 8. Copie certificat de naştere copil;
 9. Copie act identitate parinte/tutore/persoana imputernicita legal  care solicita echivalarea – BI, CI.

Actele necesare pentru echivalarea Bacalaureatului

 1. Cerere prin care se solicită echivalarea Diplomei de Bacalaureat, în care să se menţioneze numele liceului la care vor fi susţinute eventualele examene de diferenţă. Precizăm că media minimă de promovare a examenelor de diferenţă este 6 (şase);
 2. situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate;
 3. certificat al Examenului de Capacitate sau Testul Naţional de cunoştinţe (copie xerox) – dacă este cazul;
 4. situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute – copie după original – şi traducere legalizată.
 5. copie paşaport;
 6. copie certificat de naştere tânar;
 7. copie act identitate persoana care solicita echivalarea  – BI, CI;
 8. copie după Diploma de Bacalaureat / Şcoală Profesională şi traducere legalizată în cazul actelor de studii redactate în alte limbi decât cele de circulaţie internaţională;
 9. taxă 20 RON pentru eliberarea atestatului;
 10. menţionăm că Diplomele de Bacalaureat trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru următoarele ţări:

Africa de Sud, Albania, Andora, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia,
Bahamas, Barbados, Belize, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria,
Cipru, Columbia, Croaţia,
Estonia, Elveţia, El Salvador,
Fidji, Finlanda,
Grecia,
Irlanda, Israel, Italia, Iugoslavia,
Japonia,
Kazahstan,
Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Lichtenshten, Luxemburg,
F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie şi Irlanda de Nord,
Insula Marshal, Mauritius, Mexic,
Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă,
Panama, Portugalia,
St. Kitts şi Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia,
Tonga, Trinidad Tobago, Turcia,
S.U.A.,
Venezuela

Acte necesare pentru echivalarea Diplomei de Bacalaureat / Şcoală profesională/postliceală din Republica Moldova

 1. Cerere prin care se solicită echivalarea Diplomei;
 2. Adeverinţă de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original, pentru toate diplomele de studii;
 3. copii xerox după diplomele de studii şi foile matricole, legalizate la un notariat din România, dacă documentele sunt completate cu grafie latină, sau traduceri legalizate, în original, dacă documentele sunt completate cu grafie chirilică;
 4. programa analitică – dacă este cazul – traducere legalizată la un notariat în România, în original, dacă documentul este completat cu grafie chirilică, sau documentul original, dacă este completat cu grafie latină;
 5. dovadă a cetăţeniei române (copie xerox BI sau CI);
 6. copie legalizată certificat de căsătorie – dacă este cazul.

Depunerea actelor

Dosarul plic astfel întocmit se depune:

 • la Inspectoratul Şcolar Judeţean în raza căruia se află instituţia de învăţământ la care urmează să se continue studiile.

Dosarele se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean, care le va transmite săptămânal, pe cale oficială, la CNRED.

Răspunsurile privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate se vor comunica de către CNRED, în scris, Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului şi a celor de absolvire a şcolilor postliceale de specialitate, se va anexa o copie a chitanţei de plată. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON, iar pentru diploma de absolvire a şcolii postliceale este de 25 RON.

SUMELE VOR FI VIRATE prin Ordin de plată sau Mandat Poştal, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – MECT
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069

Important: Pe factura emisă trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat şi postliceale

Durata procedurii de recunoaştere pentru studiile preuniversitare va fi de:

 • 30 zile, de la data depunerii dosarului complet;
 • în cazul în care sunt necesare măsuri compensatorii, termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplicării măsurilor menţionate;
 • 3 zile în cazuri de urgenţă, motivată şi probată prin documente justificative.

În cazul în care termenul de soluţionare a fost depăşit, solicitantul va fi anunţat în scris în legătură cu motivele acestei întârzieri.
Eliberarea atestatelor se va efectua la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Str. G-ral Berthelot, nr. 30, camera 11, după programul: Luni – Joi, între orele 12:00 – 16:00.
Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului.

Este necesară prezentarea diplomei sau actului de studii în original.
Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.

Sursa: www.cnred.edu.ro

––––––––––––––––––––––

B. Pentru elevii care nu pot prezenta documente  școlare din străinătate:

Se va respecta art. 69, alin. 2-5 din ROFUIP, procedura derulată urmând pașii:

 • unitatea de învățământ solicită ISJ Buzău desemnarea instituției de învățământ care va evalua elevul potrivit cu vârsta și nivelul de pregătire indicat;
 • unitatea desemnată de ISJ Buzău va organiza, în baza deciziei conducătorului instituției, în cel mult 60 de zile de la revenirea în țară a elevului, examene de diferență și de clarificare a situației școlare;
 • unitatea de învățământ va întocmi în  această perioadă documentele școlare uzuale pentru acest tip de examene (catalog pentru examene de  diferențe/corigențe) și procese verbale ale comisiei numite de conducerea instituției, situația școlară a elevului fiind încheată în Consiliul profesoral;
 • se comunică în scris ISJ Buzău rezultatul activității de evaluare, totodată consemnându-se și în registrul matricol.
 • se vor lua măsuri de arhivare a documentelor elaborate în perioada de evaluare a elevului.
Reclame
 1. Buna ziua .Ma numesc Mirela Partenie si sunt resposabila cu perfectionarea la scoala gimnaziala din Posta Cilnau din acest an.Am o colega invatatoare , incadrata ca profesor II, care doreste sa si echivaleze studille ca profesor I.Mentionez ca este absolventa de liceu pedagogic si apoi de institut pedagogic cu durata de 3 ani .Ce documente trebuie sa contina dosarul de echivalare ?Va multumesc anticipat.

 2. Buna ziua! Sunt responsabila cu perfectionarea la Scoala Ulmeni si ma intereseaza ce acte trebuie sa contina dosarul pentru echivalarea studiilor aferente gradelor didactice, chiar daca persoana respectiva nu are studii superioare de lunga sau de scurta durata. Care este metodologia si calendarul depunerii acestor dosare?

  • Daca este vorba despre echivalarea in baza ECT/SECT, consultati Ordinul 5553/2011 postat pe site-ul nostru unde gasiti informatiile necesare; clendarul depunerii dosarelor il puteti gasi tot pe site.

 3. Buna seara! Domnule profesor, in metodologie scrie ca in urmatoarea perioada trebuie sa ne completam si validam dosarele de Def. Voiam sa va intreb daca mai trebue sa aducem documente cu aceasta ocazie. Fisele de la inspectie le aduc domnii inspectori sau metodisti? Sau trebuie sa le aducem noi? Mentionez ca acesta este primul an de activitate.

 4. Unde are loc examenul de definitivat si la ce ora?

  • Examenul scris de obţinere a definitivatului se organizează la Liceul de Artă „Margareta Sterian” din Buzău, pe 9 iulie; accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul orar 8 – 8,45 pe baza actului de identitate valabil; examenul începe la ora 10 şi durează 4 ore.

 5. Buna ziua!Am si eu o intrebare daca anul acesta am iesit din examenul de definitivat si voi intra in al 6 an de activitate mai am dreptul sa ma mai inscriu?Multumesc!

  • Dacă, aşa cum spuneţi, intraţi în al 6-lea an de învăţământ, mi-e temă că aţi pierdut dreptul de a mai participa la acest examen. Pentru interpretarea corectă a situaţiei dumneavoastră am nevoie de mai multe date, aşa că e bine să veniţi personal să discutăm.

 6. Buna ziua! Cand se elibereaza adeverintele de definitivat?

  • Conform Metodologiei în vigoare, certificatele vor fi eliberate de către inspectoratele şcolare până la 1 septembrie; când Ministerul va trimite aceste certificate vă vom anunţa.

 7. Antrenorii de la Palate si cluburi ,titulari ,cu peste 25 ani vechime in invatamant, trebuie sa mai sustina examenul de definitivat? Incadrarea ,in acest caz se face pe categoriile profesionale sau se trece la debutant (fara def)?Care este legislatia?!.

  • Pentru examenul de definitivare vechimea ca antrenor este irelevantă (şcolile de antrenori ţineau de ministerul sportului, nu de cel al educaţiei). În urmă cu mai mulţi ani a intrat în vigoare un ordin care îi obliga pe antrenori să absolve cursurile unei facultăţi de profil (care să ţină de ministerul educaţiei); abia după absolvirea facultăţii aţi fi avut dreptul să susţineţi examenul de definitivat, respectând legislaţia în vigoare la momentul respectiv.

 8. Buna ziua!Pentru eliberarea dosarelor de definitivat de anul trecut catre cine trebuie facuta cererea?
  Va multumesc!

 9. ioana racasanu

  buna ziua! sunt incrisa la def 2018 , am sustinut inspectiile on anul scolar 2016-2017 pt examenul din 2018 dar acum mi m-a spus ca nu ma pot prezenta la examen intrucat in anul scolar 2017 -2018 sunt in concediu crestere copil si nu mi se poatre da calificativ pt acest an? mai sunt valabile pt la anul inspectiile? sau se poate feace ceva in acest sens? Va multumesc

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: